LIETUVIŲ KALBOS DRAUGIJOS ĮSTATAI
Vilnius
2005

1. Bendroji dalis
1.1. Lietuvių kalbos draugija (toliau LKD) yra savarankiška ir savanoriška visuomeninė nevyriausybinė organizacija, veikianti Lietuvos Respublikoje. LKD vienija įvairių specialybių ir įvairaus išsilavinimo žmones, kurie rūpinasi lietuvių kalbos būkle, jos prestižu, ugdymu ir kalbiniu visuomenės švietimu.
1.2. LKD veikia bendradarbiaudama su įvairiomis Lietuvos Respublikos valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir mokslo įstaigomis, dirbančiomis lietuvių kalbos mokslo ir kalbos kultūros darbą, prisidedančiomis prie tautinės savimonės ir etninės kultūros ugdymo, valstybinės lietuvių kalbos ir tarmių apsaugos.
1.3. LKD veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais įstatais.
1.4. LKD teisinė forma – asociacija.
1.5. LKD yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose banko įstaigose. Už savo įsipareigojimus LKD atsako visu savo turtu.
1.6. Siekdama įgyvendinti savo įstatuose numatytus tikslus, LKD įstatymų numatyta tvarka turi teisę gauti paramą ir ją teikti.
1.7. LKD veiklos terminas neribojamas.
1.8. LKD finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
1.9. LKD buveinė yra Vilniuje, Universiteto g. 5, prie Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto.

2. LKD tikslai ir uždaviniai
2.1. Įvairiais būdais prisidėti prie valstybinės kalbos politikos įgyvendinimo ir savo veiklą derinti su kalbos mokslo tiriamojo, norminamojo darbo ir priežiūros institucijomis.
2.2. Rūpintis valstybinės kalbos įtvirtinimu visose viešojo gyvenimo srityse.
2.3. Rūpintis visų sričių bendrinės kalbos vartojimo taisyklingumu ir bendrinės kalbos normų sklaida, skatinti vartoti stilistiškai tikslingą kalbą.
2.4. Saugoti lietuvių kalbos savitumą, gausinti bendrinės kalbos raiškos priemones, tinkamai derinti kalbos tradicijas ir naujoves.
2.5. Ugdyti visuomenės kalbinį sąmoningumą, pasididžiavimą savo kalba ir kultūra, visaip didinti lietuvių kalbos prestižą.
2.6. Saugoti tradicines tarmes, rinkti jų, taip pat tautosakos duomenis, kelti prestižą. Kalbos ugdomajame ir mokomajame darbe daugiau remtis visu lietuvių kalbos paveldu.
2.7. Rūpintis kalbininkų, kalbos mokytojų ir visų jos puoselėtojų atminimu ir jo įamžinimu.
2.8. Bendradarbiauti su užsienio lietuviais, ypač ieškoti ryšių su naująja išeivija, padėti jiems išlaikyti gimtąją kalbą.

3. LKD nariai. Jų teisės ir pareigos
3.1. LKD nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, ir juridiniai asmenys, pripažįstantys LKD įstatus, vykdantys jos programą ir mokantys nario mokestį. Moksleiviai iki 18 metų buriasi į jaunųjų LKD bičiulių būrelius.
3.2. LKD sudaro nariai, nariai rėmėjai ir garbės nariai. Narių priėmimo tvarką nustato LKD valdyba atskiru sprendimu. Nariais rėmėjais LKD valdybos sprendimu laikomi fiziniai arba juridiniai asmenys, materialiai prisidedantys prie LKD veiklos. LKD narių suvažiavime ypač nusipelniusiems draugijai asmenims LKD valdybos teikimu gali būti suteikiami  garbės narių vardai.
3.3. Metinio LKD nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką nustato LKD suvažiavimas atskiru sprendimu.
3.4. LKD nario teisės:
3.4.1. gauti visą informaciją apie LKD veiklą;
3.4.2. teikti siūlymus, nuomones, išvadas dėl LKD darbo;
3.4.3. rinkti visus LKD vadovaujančius bei kontrolės  organus ir būti į juos renkamas;
3.4.4. dalyvauti visuose LKD renginiuose;
3.4.5. gauti paramą savo projektams, atitinkantiems LKD tikslus;
3.4.6. bet kada išstoti iš LKD. Nariai, norintys nutraukti savo veiklą LKD, apie tai praneša LKD valdybai.
3.5. LKD nario pareigos:
3.5.1. laikytis LKD įstatų;
3.5.2. laikytis LKD suvažiavimo nutarimų ir Valdybos sprendimų;
3.5.3. stengtis, kad būtų įgyvendinti šiuose įstatuose nurodyti LKD tikslai;
3.5.4. tinkamai eiti pareigas LKD renkamose institucijose.
3.6. Nariai iš LKD šalinami LKD valdybos nutarimu, jei nesilaiko LKD įstatų arba savo elgesiu ir veikla kompromituoja LKD nario vardą.

4. LKD valdymas ir struktūra
4.1. LKD organai: a) LKD suvažiavimas, b) Valdyba, c) Taryba. LKD veiklą kontroliuoja Revizijos komisija.
4.2. LKD suvažiavimas
4.2.1. LKD suvažiavimas yra vyriausioji LKD instancija, pagal Asociacijų įstatymą turinti visas visuotinio narių susirinkimo teises. 
4.2.2. LKD suvažiavimą šaukia LKD valdyba kartą per metus. Neeilinis LKD suvažiavimas gali būti sušauktas, kai to reikalauja bent trečdalis LKD narių arba revizijos komisija, kai Valdyba turi skubiai svarstytinų ypatingų reikalų. Suvažiavimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas ir to reikalauja LKD nariai ar valdymo organai.
4.2.3. Pranešimus apie LKD suvažiavimą LKD nariams laišku ar elektroniniu paštu LKD valdyba išsiunčia ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki suvažiavimo dienos. Pranešime turi būti nurodyta šaukiamo suvažiavimo darbotvarkė, vieta ir laikas. Klausimai, nenurodyti darbotvarkėje, negali būti keliami ir sprendžiami.
4.2.4. Suvažiavimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė LKD narių. Jeigu suvažiavime nėra kvorumo, šių įstatų numatyta tvarka turi būti šaukiamas pakartotinis LKD suvažiavimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek suvažiavime dalyvauja LKD narių.
4.2.5. Suvažiavimo nutarimai priimami viešu balsavimu paprastąja balsų dauguma. Sprendimams dėl LKD įstatų keitimo, LKD pertvarkymo ar pabaigos priimti reikia ne mažesnės kaip 2/3 suvažiavime dalyvaujančių narių balsų daugumos.
4.2.6. LKD suvažiavimui pirmininkauja ir sekretoriauja jo išrinkti asmenys (arba LKD valdybos pirmininkas ir sekretorius); jie pasirašo LKD suvažiavimo protokolą.
4.3. LKD suvažiavimo kompetencija
4.3.1. LKD suvažiavimas priima, keičia ir papildo LKD įstatus, nustato veiklos kryptis, tvirtina Valdybos ir Revizijos komisijos ataskaitas, renka Valdybos, Tarybos ir Revizijos komisijos narius;
4.3.2. tvirtina LKD finansinę ataskaitą;
4.3.3. nustato LKD narių mokesčių dydį ir jų mokėjimo tvarką;
4.3.4. priima sprendimą dėl LKD pertvarkymo ar pabaigos;
4.3.5. nagrinėja ir sprendžia visus LKD kompetencijai priklausančius veiklos strateginius ir kitus, taip pat ginčytinus klausimus, jeigu pagal Asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų LKD organų kompetencijai ir jeigu savo esme tai nėra valdymo organų funkcijos.
4.4. LKD valdyba
4.4.1. LKD valdyba yra LKD kolegialus valdymo organas, kurio narius trejų metų laikotarpiui renka LKD suvažiavimas. LKD valdybą sudaro 5 nariai. LKD valdyba iš savo narių renka pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir sekretorių. Valdybos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. LKD valdybos posėdžiai protokoluojami.
4.4.2. LKD valdybos veiklai vadovauja LKD valdybos pirmininkas. Jis organizuoja LKD valdybos posėdžius.
4.5. LKD valdybos kompetencija
4.5.1. LKD valdyba laikotarpiu tarp suvažiavimų ne rečiau kaip du kartus per metus svarsto LKD veiklos programą, aptaria kitus svarstytinus klausimus;
4.5.2. veikia LKD vardu santykiuose su kitais asmenimis ir turi teisę sudaryti sandorius;
4.5.3. kartu su LKD pirmininku organizuoja ir šaukia LKD suvažiavimą, nustato suvažiavimo darbotvarkę ir jo reglamentą;
4.5.4. rengia ir pateikia LKD suvažiavimui LKD veiklos ataskaitą ir metinę finansinę ataskaitą;
4.5.5. valdo LKD lėšas ir turtą, prižiūri lėšų panaudojimo tikslingumą;
4.5.6. priima ir atleidžia darbuotojus ir sudaro su jais sutartis;
4.5.7. nustato dokumentų ir kitos informacijos apie LKD veiklą pateikimo tvarką, skelbia informaciją apie LKD veiklą; dokumentų ir kitos informacijos apie LKD pateikimo tvarka tvirtinama atskiru dokumentu;
4.5.8. steigia LKD filialus ir atstovybes, skiria jų vadovus;
4.5.9. priima sprendimus dėl LKD narių priėmimo ir pašalinimo;
4.5.10. visą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka privalomą skelbti informaciją Valdyba skelbia dienraštyje „Lietuvos aidas“, taip pat prireikus „Gimtojoje kalboje“.

5.  Revizijos komisija
5.1. Į revizijos komisiją renkami LKD nariai, ne jaunesni kaip 20 metų.
5.2. Revizijos komisiją sudaro trys nariai: pirmininkas ir 2 nariai. Komisija renkama 3 metams. Revizijos komisija iš savo narių renka komisijos pirmininką.
5.3. Revizijos komisija kontroliuoja LKD finansinę ir ūkinę veiklą bei dokumentus, atsiskaito LKD suvažiavimui.

6. LKD taryba
6.1. LKD taryba yra mokslinis strateginis patariamasis LKD organas, renkamas LKD suvažiavimo 3 metams. LKD tarybą sudaro 12 narių ir 3 kandidatai. LKD tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip du kartus per metus. LKD taryba iš savo narių renka pirmininką, kuris šaukia posėdžius ir jiems pirmininkauja.
6.2. LKD tarybos nariais renkami LKD nariai, turintys tinkamą mokslinę kvalifikaciją ir kompetenciją, darbo patirtį įvairiuose LKD veiklos baruose.
6.3. LKD taryba rengia ir tikslina strateginius LKD veiklos planus, teikia siūlymus LKD valdybai ir LKD suvažiavimui.

7. LKD filialai
7.1. LKD gali steigti filialus ir atstovybes (skyrius, grupes) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Sprendimus dėl LKD filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima Valdyba. Filialai ir atstovybės veikia pagal Valdybos patvirtintus nuostatus. LKD valdyba skiria ar atšaukia filialų ir atstovybių valdymo organus.
7.2. Miestų ir rajonų (savivaldybių teritorijų) skyriai yra LKD filialai. Jie steigiami ir veikia miestuose ir kitose gyvenvietėse.
7.3. LKD skyriai savo tikslus vykdo savarankiškai, bet programinius veiklos klausimus derina su LKD valdyba. Gavę Valdybos sutikimą, skyriai gali turėti savo atsiskaitomąją sąskaitą banke ir skyriaus antspaudą.
7.4. LKD grupės (ne mažiau kaip trijų narių) steigiamos gyvenvietėse, įmonėse, įstaigose (tarp jų – mokyklose) ir organizacijose. Jos gali pasirinkti savarankišką veiklos formą (būrelį, forumą, klubą ir kita).
7.5. Valdybos, skyrių ir grupių visų rūšių santykiai apibrėžiami atskiru Valdybos sprendimu.

8. LKD lėšos ir turtas
8.1. LKD lėšos ir turtas naudojami LKD įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
8.2. LKD savarankiškai disponuoja savo turtu ir lėšomis.
8.3. LKD lėšas sudaro:
8.3.1. narių mokesčiai;
8.3.2. pajamos iš LKD leidybinės veiklos;
8.3.3. pajamos už organizuotus renginius;
8.3.4. fizinių ar juridinių asmenų ir nevyriausybinių organizacijų dovanotos lėšos;
8.3.5. kitos teisėtai įgytos lėšos.
8.4. LKD lėšos naudojamos pagal Valdybos sprendimus. Lėšų ir pajamų naudojimą kontroliuoja Revizijos komisija.

9. LKD pertvarkymas ar veiklos nutraukimas
LKD gali būti pertvarkoma arba paleidžiama LKD suvažiavimo nutarimu 2/3 balsų dauguma. Jos lėšos ir turtas sunaudojamas Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų nustatyta tvarka. Likusios lėšos ir turtas, atsiskaičius su kreditoriais ir samdomais darbuotojais ir patenkinus LKD narių reikalavimus dėl LKD dalies turto, neviršijančio mokamų mokesčių sumos, perduodami kitam ar kitiems viešiesiems asmenims.

LKD įstatai priimti ir pasirašyti LKD 6-ame suvažiavime 2005 m. balandžio 15 d.

 

Aldonas Juozapas Pupkis
LKD įgaliotas asmuo