LIETUVIŲ KALBOS DRAUGIJOS 5-OJO SUVAŽIAVIMO,
ĮVYKUSIO 2004 M. RUGSĖJO 24 D. VILNIUJE,
NUTARIMAS

Lietuvių kalbos draugijos 5-asis suvažiavimas, išklausęs Draugijos tarybos ir revizijos komisijos ataskaitas, nutaria:

1. Draugijos tarybos darbą vertinti patenkinamai.

2. Numatyti šiuos Draugijos veiklos tikslus:
2.1. visokeriopai prisidėti prie strateginių valstybės kalbos politikos uždavinių sprendimo ir savo veiklą derinti su kalbos tiriamojo, norminamojo, ugdomojo darbo ir priežiūros institucijomis;
2.2. didinti valstybinės kalbos prestižą;
2.3. rūpintis valstybinės kalbos apsauga;
2.4. rūpintis valstybinės kalbos taisyklingumu ir normų sklaida;
2.5. ugdyti lietuvių visuomenės pasididžiavimą savo kalba ir kultūra;
2.6. saugoti tradicines tarmes;
2.7. plėtoti visuomenės kalbinį švietimą;
2.8. rūpintis kalbininkų, kalbos mokytojų ir puoselėtojų atminimu.

3. Numatyti šias Draugijos veiklos kryptis:
3.1. nuolat rūpintis viešosios informacijos ir žiniasklaidos kalba;
3.2. rengti seminarus ir kitus renginius, skirtus įvairių sričių kalbos kultūros reikalams; rengti straipsnius, radijo valandėles, skirtas aktualiems dabartinės vartosenos dalykams; informuoti visuomenę apie naujausius kalbos praktikos leidinius;
3.3. rengti konkursus, viktorinas, kalbos dienas ir kitus renginius, kurie padėtų nustatyti geriausius lietuvių kalbos mokovus, ieškoti būdų, kaip šiuos žmones paskatinti;
3.4. kaupti tarmių medžiagą, rengti tarmėms skirtus renginius;
3.5. kaupti ir skelbti kalbininkų ir kalbos puoselėtojų atsiminimus, rengti jų atminimui skirtus renginius;
3.6. bendradarbiauti su užsienyje gyvenančių lietuvių organizacijomis, ypač ieškoti ryšių su naująja išeivija;
3.7. bendradarbiauti su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, kurių veikla panaši į Draugijos veiklos tikslus ir kryptis.

4. Įpareigoti naujai išrinktą Draugijos tarybą iki 2005 m. sausio 1 d. parengti naują Draugijos įstatų redakciją.

5. Įpareigoti naujai išrinktą Draugijos tarybą kartu su skyrių vadovais iki 2004 m. gruodžio 1 d. parengti Lietuvių kalbos dienų programos metmenis.

6. Stiprinti Draugijos tarybos ir skyrių ryšius.

7. Įrengti Draugijos tinklalapį.