LIETUVIŲ KALBOS DRAUGIJA
Universiteto g. 5,
01513 Vilnius
2010 © LKD

 

Parama Lietuvių kalbos draugijos veiklai

Finansiškai paremti Lietuvių kalbos draugiją galima trim būdais:

1) skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio,
2) sumokėti nario mokestį,
3) pervesti aukojamą pinigų sumą per banką.

Išsamiau apie paramą

 

Aldonas Pupkis. Lietuvių kalbos normintojai ir puoselėtojai
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010.

Knygoje spausdinami kalbininko Aldono Pupkio 1962–2010 m. parašyti rinktiniai moksliniai ir mokslo populiarinamieji straipsniai, nekrologai ir atsiminimai apie lietuvių kalbos normintojus ir ugdytojus – kalbininkus, vertėjus, redaktorius, kraštotyrininkus, taip pat apie autoriui brangius žmones, mokiusius jį gimtosios kalbos. Be straipsnių, skelbtų
periodiniuose ir tęstiniuose kalbos mokslo leidiniuose ar kitoje spaudoje, dalis rašinių spausdinama pirmą kartą iš rankraščių. Straipsnių rinkinys skiriamas lietuvių kalbos mokytojams ir dėstytojams, studentams
filologams ir visiems, kurie domisi lietuvių kalbos kultūros teorinės minties raida, kalbos normintojų ir ugdytojų veikla.

Kalba ir žmonės
Sudarė Artūras Judžentis. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009.

Lietuvių kalbos draugija kartu su Vilniaus universitetu ir Lietuvių kalbos institutu išleido straipsnių rinkinį „Kalba ir žmonės“, skirtą akademinei bendruomenei, mokykloms ir šiuolaikine kalbotyra besidominčiai visuomenei.

Bendrinės kalbos norminimas ir vartojimas
(„Gimtosios kalbos“ žurnalo 2006 m. 12 numerio priedas)
Išleido Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas
Redaktorių kolegija: Albertas Rosinas (pirm.), Aldonas Pupkis, Rita Urnėžiūtė


Straipsnių rinkinyje „Bendrinės kalbos norminimas ir vartojimas“ skelbiami straipsniai, parengti pagal pranešimus, 2005 m. balandžio 15 d. perskaitytus Lietuvių kalbos draugijos 70-mečiui skirtoje konferencijoje „Dabartinės bendrinės kalbos norminimas, ugdymas, istorija“.


Tėvų ir senelių gimtoji kalba ir aš
(„Gimtosios kalbos“ žurnalo 2004 metų 12 numerio priedas). – Vilnius, 2004.

Rinkinyje, skirtame Kalbos ir knygos metams, spausdinami moksleivių rašiniai, atsiųsti Lietuvių kalbos draugijos paskelbtam konkursui Tėvų ir senelių gimtoji kalba ir aš. Rašinių autoriai, pasakodami svetur atsidūrusių lietuvių gyvenimo istorijas, atskleidžia šių žmonių pastangas išsaugoti gimtąją kalbą ir ryšius su Tėvyne.


Tautinis ugdymas ir tautos kultūra / Andrius Ašmantas
Sudarė Aldonas Pupkis. – Vilnius, 2005.

Rinkinyje spausdinami rinktiniai kalbininko, pedagogo, publicisto Andriaus Ašmanto (1906–1941) pedagogikos ir literatūros mokslo straipsniai, studijos, paskaitų tekstai. Jie sudaro vertingą kultūros istorijos dalį, nemaža autoriaus minčių turi ir išliekamąją vertę.


Dėk žodį prie žodžio – turėsi žodyną:
Atsiminimai apie kalbininką Juozą Balčikonį

Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2006. 328 p.

Knygoje surinkti atsiminimai, nuotraukos leidžia iš arčiau pamatyti Balčikonį, jo draugus, studentus ir bendradarbius. Iš atsiminimų iškyla Balčikonio asmenybė, gyvenimas, pedagoginė veikla, indėlis į lietuvių kalbos mokslą ir praktiką. Išryškėja nemaža to meto gyvenimo realijų Vilniaus universitete, Panevėžio gimnazijoje, daugiau sužinome apie darbą prie „Lietuvių kalbos žodyno“.


Iš Panevėžio krašto tautosakos. II d.
Sudarė Eugenijus Urbonas. – Panevėžys, 2006.

Knygoje spausdinama Panevėžio krašto mokytojų ir jų talkininkų mokinių 1958–2005 m. užrašyta tautosaka – pasakos, sakmės, burtai, mįslės dainos, papročiai, etnografijos ir istorijos fragmentai, pasakojimai apie žmonių likimus, buities atspindžiai, tarmės pavyzdžiai. Knyga atspindi krašto etninę kultūrą, XX a. žmonių savimonę.


Kalbos aktualijos
Sudarytojas ir ats. redaktorius Algirdas Malakauskas. – Vilnius, 2006.

„Kalbos aktualijų“ VIII numeryje nagrinėjama pasisveikinimo semantika ir raiška, aptariamos esminės teksto problemos, konceptualiosios metaforos reklamoje ir lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje, svarstomi aktualūs kalbos praktikos klausimai supažindinama su Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių skyriaus veikla ir kt.

LKD Jurbarko skyrius kartu su Jurbarko rajono savivaldybe išleido du
lankstinukus: „Mūsų kalbininkai“
ir „Lietuvių kalbos draugijos
Jurbarko skyrius“.
Andriaus Ašmanto 100-osioms gimimo metinėms išleista konferencijos ir minėjimo programa, jubiliejinis vokas.